Jesteś tutaj: Start / Kontakt / Petycje

Petycje

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Podstawa prawna:
Zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania petycji regulują przepisy ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. poz. 1195)

Petycje składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Na stronie internetowej PSSE w Poznaniu niezwłocznie zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe petycji, datę jej złożenia, imię i nazwisko albo nazwę wnoszącego lub podmiotu, w imieniu którego petycja jest składana.
Powyższa informacja jest aktualizowana o dane dotyczące przebiegu postępowania.

Załatwianie petycji:
Dyrektor PSSE w Poznaniu załatwia petycje w ramach swojej właściwości. Jeżeli nie jest właściwy do rozpatrzenia wniesionej petycji, przesyła ją niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie trzydziestu dni, właściwemu organowi zawiadamiając o tym wnoszącego petycję.

Jeżeli petycja nie spełnia wymogów określonych w przepisach ustawy (np. brak oznaczenia podmiotu, miejsca zamieszkania, siedziby podmiotu, adresu do korespondencji), pozostawia się ją bez rozpatrzenia.

Petycja powinna być załatwiona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy.

Jeżeli w ciągu jednego miesiąca od otrzymania petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, Dyrektor PSSE w Poznaniu może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna).

W przypadku zarządzenia łącznego rozpatrzenia petycji, na stronie internetowej PSSE w Poznaniu ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje, nie dłuższy niż dwa miesiące.

Dyrektor PSSE w Poznaniu zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku petycji wielokrotnej, Dyrektor PSSE w Poznaniu ogłasza na stronie internetowej sposób jej załatwienia. Ogłoszenie zastępuje zawiadomienie.

Opłaty:
Złożenie petycji nie podlega opłacie skarbowej.

Ewa Smuszkiewicz

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-01-10
Data publikacji:2017-01-10
Osoba sporządzająca dokument:Ewa Smuszkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Tomasz Witczak
Liczba odwiedzin:8202