Higiena Żywności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Oddział Higieny Żywności

Tel. (61) 64 67 874
Fax: (61) 64 67 831
e-mail: higiena.zywnosci@psse-poznan.pl

Kierownik
mgr inż. Dorota Czerwińska

 

W ramach Oddziału Higieny Żywności i Żywienia realizowane są zadania przypisane wchodzącym w jego skład sekcjom;

Do podstawowych zadań Oddziału Higieny Żywności i Żywienia należy w szczególności:

 • realizacja zadań w zakresie prowadzenia urzędowej kontroli w zakładach produkcji i obrotu żywnością,  żywienia,  materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz produktów kosmetycznych, nadzór nad importem żywności i materiałów oraz wyrobów do kontaktu z żywnością, a także przestrzegania przepisów o organizmach genetycznie zmodyfikowanych i genetycznie zmodyfikowanej żywności;
 • ocena bezpieczeństwa żywności produkcji krajowej, pochodzenia unijnego oraz z importu, w tym pobór próbek, interpretacja wyników i wydawanie orzeczeń;
 • pobór próbek środków spożywczych, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz produktów kosmetycznych do badań w ramach monitoringu i urzędowej kontroli żywności;
 • podejmowanie działań w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) oraz Wspólnotowego Systemu Szybkiego Powiadamiania o Produktach Niebezpiecznych (RAPEX) w odniesieniu do produktów kosmetycznych.
 • wydawanie decyzji zatwierdzających podmioty do prowadzenia działalności oraz wpisywanie ich do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
 • prowadzenie i uaktualnianie elektronicznej bazy danych dotyczącej zakładów żywnościowo-żywieniowych;
 • przygotowywanie decyzji w sprawie opłat za wykonywanie czynności zgodnie z art. 75 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia;
 • przygotowywanie informacji o stanie sanitarnym zakładów żywnościowo- żywieniowych dla organów administracji rządowej i samorządowej;

Do zadań  Sekcji  Nadzoru nad Produkcją Żywności, Żywieniem Produktami Kosmetycznymi oraz Importem należy:

 • realizacja zadań z zakresu nadzoru nad bezpieczeństwem zdrowotnym żywności, żywienia oraz importu żywności;
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących produktów kosmetycznych w zakresie warunków produkcji i ich znakowania oraz posiadanej dokumentacji;
 • udział w prowadzeniu dochodzeń epidemiologicznych w przypadkach wystąpienia ognisk zatruć pokarmowych;
 • prowadzenie oceny jakości żywienia różnych grup ludności w zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego i sporządzanie informacji z tego zakresu;
 • przeprowadzanie kontroli granicznej i wydawanie świadectw spełnienia wymagań zdrowotnych przez środki spożywcze, materiały lub wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością przekraczające granicę oraz świadectw o przydatności do produkcji substancji pomagających w przetwarzaniu.

Do zadań Sekcja Nadzoru nad Obrotem Żywnością oraz  Materiałami i Wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z Żywnością należy:

 • kontrola  realizacji zasad dobrej praktyki higienicznej (GHP), dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) oraz systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP) w obiektach obrotu żywnością oraz zakładach produkcji i obrotu materiałami oraz wyrobami do kontaktu z żywnością;
 • kontrola prawidłowości wprowadzania do obrotu przez Internet żywności, w szczególności suplementów diety.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michał Ostrowski

Artykuły

Zastosowanie etykiet typu "peel off" w oznakowaniu środków spożywczych

9 września 2019

Poniższy artykuł przedstawia stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego, które zostało uzgodnione z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Głównym Inspektoratem Jakości Handlowej Artykułów Rolno — Spożywczych oraz Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

Czytaj więcej o: Zastosowanie etykiet typu "peel off" w oznakowaniu środków spożywczych
Przejdź do - Informacja dotycząca możliwości kupowania żywności do własnych opakowań przyniesionych przez klientów

Informacja dotycząca możliwości kupowania żywności do własnych opakowań przyniesionych przez klientów

9 września 2019

W zakresie wymagań higienicznych przedsiębiorcy branży spożywczej są obowiązani do przestrzegania przepisów rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319)

Rozporządzenie to nakłada na przedsiębiorców określone obowiązki, jednakże nie reguluje szczegółowo kwestii wymagań higienicznych, a pozostawia dużą swobodę w ich spełnianiu – określa kryteria, które muszą być spełnione, aby został osiągnięty cel, jakim jest bezpieczeństwo żywności. Powyższe przepisy nie odnoszą się do tak szczegółowych kwestii, jak kupowanie żywności (wędlin, sera, mięsa) do własnych opakowań klientów.

Czytaj więcej o: Informacja dotycząca możliwości kupowania żywności do własnych opakowań przyniesionych przez klientów
Przejdź do - Sezon na grzyby czas zacząć

Sezon na grzyby czas zacząć

3 września 2019

W związku z rozpoczynającym się sezonem grzybowym Państwowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu zaprasza do zapoznania się z zasadami bezpiecznego grzybobrania.

Czytaj więcej o: Sezon na grzyby czas zacząć

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-01-10
Data publikacji:2017-01-10
Osoba sporządzająca dokument:Michał Ostrowski
Osoba wprowadzająca dokument:Tomasz Witczak
Liczba odwiedzin:15186

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2017-03-22 06:45:57Tomasz WitczakZmiana treści Higiena Żywności