NADZÓR SANITARNY

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informacja dot. odbiorów budowlanych

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu - w związku z ogłoszonym stanem epidemii oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego - zwraca się o:

1) przestawianie informacji wskazującej na ważny lub pilny charakter sprawy (wraz ze stosownym wyjaśnieniem takiego stanu rzeczy – np. grożąca niepowetowana strata materialna lub inny ważny interes inwestora,
bądź jego kontrahentów, wskazaniem kluczowych terminów wiążących te podmioty itp.)

2) doręczanie tut. organowi kompletnej dokumentacji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 55 ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(w tym dokumentacji technicznej i innych materiałów – opisowych, graficznych lub wizualnych – w tym dokumentacji fotograficznej, bądź nagrań wideo).

Ponadto tut. organ informuje, iż w celu ułatwienia realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, bez konieczności zwracania się do inwestorów z prośbą o przesłanie dokumentacji pozwalającej na analizę
i zajęcie stanowiska przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej - do przedmiotowego wniosku o dokonanie oględzin w związku z art. 56 ustawy Prawo Budowlane należy załączyć:

-projekt budowlany,
-pozwolenie na budowę,
-oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy,
- protokoły badań lub sprawdzeń instalacji wodociągowej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - na podstawie badań jakości wody wykonanych przez laboratoria, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 i poz. 1629),
- protokoły badań lub sprawdzeń instalacji wentylacji lub klimatyzacji wykonanych zgodnie z Polską Normą dotyczącą badań i metod pomiarowych stosowanych podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji,
-protokół badania natężenia oświetlenia podstawowego potwierdzającego spełnienie wymagań określonych w Polskiej Normie (PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach),
-protokoły odbioru przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego,
- ewentualne zgody Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r., poz. 1065),
- ewentualne kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami – dokonanymi podczas wykonywania robót -  nieodstępującymi w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, a w razie potrzeby także uzupełniający opis,
-pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej Inwestora wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej (w przypadku podpisania wniosku lub odbioru stanowiska tut. organu przez pełnomocnika).

Paulina Kałużna

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-03-01
Data publikacji:2017-03-01
Osoba sporządzająca dokument:Paulina Kałużna
Osoba wprowadzająca dokument:Tomasz Witczak
Liczba odwiedzin:33779

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-11-27 08:15:27Tomasz Witczakaktualizacja przepisów prawnychNADZÓR SANITARNY
2020-09-29 07:28:44Tomasz Witczakaktualizacja przepisów prawnychNADZÓR SANITARNY
2020-09-01 09:24:05Tomasz Witczakaktualizacja przepisów prawnychNADZÓR SANITARNY
2020-08-03 07:46:24Tomasz Witczakaktualizacja przepisów prawnychNADZÓR SANITARNY
2020-07-27 11:08:40Tomasz Witczakaktualizacja listy rzeczoznawców ds. sanitarnohigienicznychNADZÓR SANITARNY
2020-06-23 13:29:02Tomasz Witczakaktualizacja przepisów prawnychNADZÓR SANITARNY
2020-05-28 07:26:07Tomasz Witczakaktualizacja przepisów prawnychNADZÓR SANITARNY
2020-05-27 06:53:50Tomasz Witczakaktualizacja przepisów prawnychNADZÓR SANITARNY
2020-05-13 08:55:09Tomasz Witczakaktualizacja w związku z ogłoszonym stanem epidemiiNADZÓR SANITARNY
2020-03-02 11:14:44Tomasz Witczakaktualizacja przepisów prawnychNADZÓR SANITARNY
2020-02-26 08:44:12Tomasz Witczakaktualizacja przepisów prawnychNADZÓR SANITARNY
2020-01-14 08:42:37Tomasz Witczakaktualizacja przepisów prawnychNADZÓR SANITARNY
2019-09-05 14:18:00Tomasz Witczakaktualizacja przepisów prawnychNADZÓR SANITARNY
2019-08-23 11:17:32Tomasz Witczakaktualizacja przepisów prawnychNADZÓR SANITARNY
2019-07-12 07:12:04Tomasz Witczakaktualizacja listy rzeczoznawców ds. sanitarnohigienicznychNADZÓR SANITARNY
2019-06-28 07:26:27Tomasz Witczakaktualizacja przepisów prawnychNADZÓR SANITARNY
2019-06-11 09:10:40Tomasz Witczakaktualizacja przepisów prawnychNADZÓR SANITARNY
2019-06-04 08:00:23Tomasz Witczakaktualizacja przepisów prawnychNADZÓR SANITARNY
2019-04-25 13:02:28Tomasz Witczakaktualizacja przepisów prawnychNADZÓR SANITARNY
2019-04-25 12:44:35Tomasz Witczakaktualizacja wzorów druków NADZÓR SANITARNY
2019-04-25 12:39:53Tomasz Witczakaktualizacja drukówNADZÓR SANITARNY
2019-04-16 10:52:55Tomasz WitczakDodanie nowego formularzaNADZÓR SANITARNY
2019-04-02 07:45:35Tomasz Witczakaktualizacja przepisów prawnychNADZÓR SANITARNY
2019-03-22 07:42:54Tomasz Witczakaktualizacja przepisów prawnychNADZÓR SANITARNY
2019-03-05 07:26:38Tomasz Witczakaktualizacja przepisów prawnychNADZÓR SANITARNY
2019-02-22 07:26:19Tomasz Witczakaktualizacja przepisów prawnychNADZÓR SANITARNY
2019-02-01 10:16:38Tomasz Witczakaktualizacja przepisów prawnychNADZÓR SANITARNY
2019-02-01 10:10:26Tomasz Witczakaktualizacja przepisów prawnychNADZÓR SANITARNY
2019-01-23 10:14:21Tomasz Witczakaktualizacja przepisów prawnychNADZÓR SANITARNY
2018-11-15 13:25:02Tomasz Witczakaktualizacja wzorów druków NADZÓR SANITARNY
2018-07-13 12:15:13Tomasz Witczakaktualizacja przepisów prawnychNADZÓR SANITARNY
2018-01-10 13:27:46Tomasz Witczakaktualizacja listy rzeczoznawców ds. sanitarnohigienicznychNADZÓR SANITARNY
2018-01-10 12:44:44Tomasz Witczakaktualizacja listy rzeczoznawców ds. sanitarnohigienicznychNADZÓR SANITARNY