Zatwierdzanie zakładów

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Na podstawie art. 61 oraz art. 63 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019, poz. 1252), każdy przedsiębiorca, który zajmuje się produkcją lub obrotem żywnością, zobowiązany jest do uzyskania w drodze decyzji zatwierdzenia zakładu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu. Zatwierdzenie dokonywane jest po przeprowadzeniu kontroli, podczas której pracownicy sprawdzają spełnienie wymagań sanitarno-technicznych określonych przepisami obowiązującego prawa w danej placówce.

Wniosek o wpis i zatwierdzenie zakładu podlegającego urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy - zgodnie z art. 64 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia - złożyć na co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności.

Wymagania dla pomieszczeń zakładów produkcji oraz obrotu żywnością, które podlegają ocenie podczas kontroli na wniosek przedsiębiorcy, określone są w załączniku II do Rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 str. 1).

Wymogi zawarte w przytoczonym powyżej akcie prawnym dotyczą wymagań dla pomieszczeń żywnościowych w zakresie higieny i czystości a także wyposażenia, wystroju, konstrukcji i wielkości pomieszczeń w stosunku do danej działalności spożywczej. Przepis reguluje ponadto zasady prowadzenia działalności obejmującej transport środków spożywczych, omawia wymagania dla sprzętu, urządzeń, wody czy skuteczności wentylacji. Wymagania zawarte w rozdziałach I i II dotyczą lokali stacjonarnych, natomiast Rozdział III przytoczonego powyżej załącznika dotyczy ruchomych i/lub tymczasowych pomieszczeń, pomieszczeń używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne, ale gdzie regularnie przygotowuje się żywność w celu wprowadzania do obrotu oraz automatów ulicznych. Ten rozdział stosuje się również do wymagań sanitarno-technicznych związanych z rolniczym handlem detalicznym.

Dokumenty jakie przedsiębiorca powinien posiadać przy kontroli związanej z zatwierdzeniem zakładu:

 • aktualny wynik mikrobiologicznego badania wody dla zakładów nowootwartych lub dokonujących zmiany/przebudowy instalacji wodnej zakładu, który będzie spełniał wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, określone w aktualnie obowiązujących przepisach prawa,
 • umowa najmu lokalu dla podmiotów, które zarejestrowane są w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • aktualny dokument, który potwierdzi sprawność wentylacji występującej w zakładzie,
 • opracowane Instrukcje Dobrej Praktyki Higienicznej.


W myśl art. 63 Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia zatwierdzenie nie jest wymagane w stosunku do:

 • działalności w zakresie dostaw bezpośrednich,
 • urządzeń dystrybucyjnych do sprzedaży żywności,
 • obiektów lub urządzeń ruchomych lub tymczasowych, uprzednio dopuszczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji lub obrotu żywnością w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej,
 • gospodarstw agroturystycznych,
 • podmiotów prowadzących działalność w zakresie produkcji win gronowych uzyskanych z winogron pochodzących z upraw własnych w ilości mniejszej niż
  1000 hl w ciągu roku kalendarzowego zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina,
 • aptek, punktów aptecznych i hurtowni farmaceutycznych określonych przepisami prawa farmaceutycznego,
 • sklepów zielarskich,
 • przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną innych niż środki spożywcze produktów oraz wprowadzających do obrotu środki spożywcze opakowane, trwałe mikrobiologicznie,
 • producentów gazów technicznych na potrzeby podmiotów działających na rynku spożywczym,
 • zakładów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w sprzedaży żywności „na odległość” (sprzedaży wysyłkowej), w tym sprzedaży przez Internet,
 • zakładów działających na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w tym zakładów prowadzonych przez podmioty zajmujące się recyklingiem,
 • podmiotów działających na rynku spożywczym prowadzących produkcję pierwotną.

W przypadkach, o których mowa powyżej, podmiot działający na rynku spożywczym lub na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością jest zobowiązany złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów.

Przepisy prawa dotyczące suplementów diety dostępne są na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego w zakładce: Prawo → Żywność → ŚSPŻ, suplementy diety, żywność wzbogacana. Przepisy prawa dotyczące zatwierdzenia zakładu oraz inne podstawowe przepisy prawa żywnościowego dostępne są na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego w zakładce: Prawo → Żywność → Przepisy Ogólne.

Michał Ostrowski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-01-18
Data publikacji:2017-01-18
Osoba sporządzająca dokument:Michał Ostrowski
Osoba wprowadzająca dokument:Tomasz Witczak
Liczba odwiedzin:19873

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2017-03-22 06:50:36Tomasz WitczakZmiana treści Zatwierdzanie zakładów