NADZÓR SANITARNY

Informacja dot. odbiorów budowlanych

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu - w związku z ogłoszonym stanem epidemii oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego - zwraca się o:

1) przestawianie informacji wskazującej na ważny lub pilny charakter sprawy (wraz ze stosownym wyjaśnieniem takiego stanu rzeczy – np. grożąca niepowetowana strata materialna lub inny ważny interes inwestora,
bądź jego kontrahentów, wskazaniem kluczowych terminów wiążących te podmioty itp.)

2) doręczanie tut. organowi kompletnej dokumentacji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 55 ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(w tym dokumentacji technicznej i innych materiałów – opisowych, graficznych lub wizualnych – w tym dokumentacji fotograficznej, bądź nagrań wideo).

Ponadto tut. organ informuje, iż w celu ułatwienia realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, bez konieczności zwracania się do inwestorów z prośbą o przesłanie dokumentacji pozwalającej na analizę
i zajęcie stanowiska przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej - do przedmiotowego wniosku o dokonanie oględzin w związku z art. 56 ustawy Prawo Budowlane należy załączyć:

-projekt budowlany,
-pozwolenie na budowę,
-oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy,
- protokoły badań lub sprawdzeń instalacji wodociągowej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - na podstawie badań jakości wody wykonanych przez laboratoria, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 i poz. 1629),
- protokoły badań lub sprawdzeń instalacji wentylacji lub klimatyzacji wykonanych zgodnie z Polską Normą dotyczącą badań i metod pomiarowych stosowanych podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji,
-protokół badania natężenia oświetlenia podstawowego potwierdzającego spełnienie wymagań określonych w Polskiej Normie (PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach),
-protokoły odbioru przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego,
- ewentualne zgody Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r., poz. 1065),
- ewentualne kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami – dokonanymi podczas wykonywania robót -  nieodstępującymi w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, a w razie potrzeby także uzupełniający opis,
-pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej Inwestora wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej (w przypadku podpisania wniosku lub odbioru stanowiska tut. organu przez pełnomocnika).