Ekshumacje - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu

Ekshumacje

Wymagania dotyczące uzyskania zezwoleń na jej dokonanie, dokumenty, warunki przeprowadzenia

Ekshumacja polega na wydobyciu zwłok i szczątków z grobu lub miejsca tymczasowego pochówku w celu przeniesienia ich i ponownego pochówku na tym samym lub innym cmentarzu, remontu grobu/grobowca i ponownego pochówku na tym samym miejscu a także przeprowadzenia oględzin lekarsko-sądowych.

Ekshumacja zwłok i szczątków jest dopuszczalna w okresie od 16 października do 15 kwietnia we wczesnych godzinach rannych. O terminie ekshumacji należy zawiadomić właściwego terenowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który wykonuje nadzór nad ekshumacją

Do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na ekshumację uprawniona jest najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej a mianowicie:

Jeżeli pomiędzy członkami rodziny powstaje spór dotyczący ekshumacji osobą uprawnioną do złożenia wniosku o ekshumację będzie osoba wskazana prawomocnym wyrokiem sądu.
Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne nie mogą być ekshumowane przed upływem 2 lat od dnia zgonu.
Zezwolenie w formie decyzji administracyjnej na przeprowadzenie ekshumacji wydaje, po rozpatrzeniu złożonego wniosku właściwy terenowo dla miejsca ekshumacji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.

Ekshumacją i przewozem zwłok lub szczątków ludzkich zajmują się uprawnione do tego celu podmioty prowadzące działalność zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności(PKD) tj. pogrzeby i działalność pokrewna.

Wniosek o zezwolenie na ekshumację → Druki i formularze 

Prawidłowo wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na ekshumację zwłok lub szczątków
ludzkich winien zawierać:

1. Dane dotyczące zmarłego:

2. Dane wnioskodawcy:
• imię i nazwisko oraz PESEL,
• dokładny adres zamieszkania wraz z numerem kodu pocztowego,
• seria i numer dowodu osobistego,
• stopień pokrewieństwa wnioskodawcy w stosunku do zmarłego.

3. Wykaz członków rodziny uprawnionych do współdecydowania w sprawie będącej przedmiotem wniosku o ekshumację zwłok lub szczątków ludzkich:

4. Oświadczenie wnioskodawcy, z którego wynika, że we wniosku wymienione zostały wszystkie osoby, którym przysługuje prawo do pochówku, a tym samym ekshumacji zwłok. Wnioskodawca oświadcza również, że wszystkie dane zawarte we wniosku są prawdziwe i bierze za nie pełną odpowiedzialność, natomiast oświadczenie niniejsze składa po pouczeniu o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania (art. 233 Kodeksu Karnego). Pod niniejszym oświadczeniem wnioskodawca winien podać datę i złożyć czytelny podpis.

Do wniosku należy dołączyć:

1. akt zgonu,
2. zaświadczenie o przyczynie zgonu, w przypadku jeśli od daty zgonu nie minęły dwa lata.

Ogólne warunki wykonywania ekshumacji:

Podstawy prawne:
1. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 912 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 roku w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. Nr 153, poz. 1783 z poźn. zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków (Dz. U. Nr 75, poz. 405).

Jolanta Sokalska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-01-18
Data publikacji:2017-01-18
Osoba sporządzająca dokument:Jolanta Sokalska
Osoba wprowadzająca dokument:Tomasz Witczak
Liczba odwiedzin:23115

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-05-24 11:03:51Tomasz Witczakpoprawiony wpisEkshumacje
2018-03-15 09:03:13Tomasz Witczakaktualizacja przepisów prawnychEkshumacje